قوانین و مقررات مربوط به معاملات دستگاه های اجرایی
 

سال

   تاریخ درج    شماره استعلام

عنوان استعلام

شناسه

پرسش

پاسخ

پیوست
97 97-11-17 255932 شمول یا عدم شمول کلیه امور معاملات دانشگاه‌ها،مراکز و مؤسسات آموزش عالی و...از طریق سمانه تدارکات الکترونیک دولت
97 97-11-08 260146 راهکار قانونی نحوه برداشت از درآمد حاصله از واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی، آموزشی و ورزشی به منظور تعمیرات اساسی واحدهای مذکور
97 97-10-10 220404 انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ...
97 97-08-01 161160 وجاهت قانونی کسر همزمان 5درصد سپردهبیمه پیمانکار علاوه بر 10درصد سپرده حسن انجام کار  
96 96-11-25 267224             مصداق بالاترین مقام مالی دستگاه اجرایی برای شرکت در جلسه مزایده موضوع ایین نامه اجرایی قانون معادن  
96 96-11-14 256173            لزوم یا عدم لزوم نگهداری و ثبت تضمینهای مربوط به آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی  
96 96-9-12 198396           میزان و نوع تضمین دریافتی برای اجاره اموال غیرمنقول
96 96-7-29 154075
             نحوه واگذاری و فروش املاک پس از سه مرحله برگزاری مزایده عمومی و عدم مراجعه متقاضی
96 96-7-5 135142
 امکان افزایش پیش پرداخت در قبال  افزایش مبلغ قرارداد
96 96-6-25 123784          شمول یا عدم شمول اعضاء شوراهای اسلامی شهر به لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراءو نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
96 96-3-10 44705
امکان ضبط ضمانتنامه حسن انجام تعهدات در صورت رای دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر دستور موقت عدم پرداخت وجه ضمانتنامه تا پایان رسیدگی در مرجع داوری
95 95-11-26 226399
حفظ قدرت خرید ارزش خالص مطالبات قطعی شده در دوره تضمین
 
95 95-10-27 201578
ماهیت استعلام مورد نیاز برای معاملات در سقف معاملات متوسط
 
95 95-10-13 185388
مجوز ترک تشریفات مزایده
 
95 95-9-16 170847
تضمین نامه کتبی بالاترین مقام واحد اجرایی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
95 95-8-26 159222
منظور از عبارت پیمانکاران کوچک
95 95-6-9 105869
 نحوه ثبت معاملات  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
95 95-4-5 56493
الزام یا عدم الزام ارجاع مبالغ پیشنهادی پلوس بیش از 10% از برآورد اولیه به شورای عالی فنی
94
94-12-27 229971
ابهام در صورت عدم تحویل کالا و تجهیزات موضوع ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی فروشنده در شرایط عدم اخذ ضمانتنامه از وی
 
94
94-12-27 224707
بررسی استرداد سپرده¬های پیمانکاران و مشاوران در قبال مطالبات تاییدشده آن‌ها موضوع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
 

93

93-11-6 11133

کسر کسوربررسی استرداد سپرده¬های پیمانکاران و مشاوران در قبال مطالبات تاییدشده آن‌ها موضوع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیات قانونی از وجوهی که به عنوان جبران خسارت دیرکرد در پرداخت ها به پیمانکاران پرداخت می‌شود

 

 

 

 

93

93-11-6 88384

        لزوم ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات عمومی

 

93

93-11-6 172906

افزایش 25 % بند(الف ( ماده( 29 ) شرایط عمومی پیمان

 

93

93-11-15 178368

تفکیک برخی از اقلام در استعلام هنگام خرید در سقف معاملات متوسط

 

93

93-12-27 224087

نوع تضمین مورد قبول در بند (ب) ماده (5) اصلاحیه آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب 1383