استعلامات قوانین و مقررات مالی - محاسباتی
 

سال

 تاریخ    درج  

شماره استعلام

عنوان استعلام

شناسه

پرسش

پاسخ

پیوست

97 97-10-01 211259 امکان واگذاری منازل سازمانی بابت پاداش پایان خدمت به کارکنان
97 97-07-15 147859 برگشت وجوه برداشتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
(1) , (2)
97 97-06-26 34825 برگزاری کمیسیون دیون و پرداخت دیون توسط دستگاه اجرایی  
96 96-6-13 114782          امکان انتصاب مسئول امور مالی (ذیحساب)و عامل آن و امین اموال در وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه آن از بین مستخدمین پیمانی و قراردادی  
95 95-11-24 224254
حق التحقیق
95 95-6-2 100590
تسری مفاد بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه به سازمان انتقال خون ایران
95 95-2-18 24881
 تغییر حق تمبر سفته و برات و صحت صدور سفته های منقوش به مهر بانک
94 94-9-24 162747
تفویض اختیارات موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور برای اعتبارات استان
 
94 94-7-27 130769
 امکان انتصاب کارگر رسمی به سمت عامل ذیحساب
 
94 94-07-01 104626
تعیین تکلیف پرداخت دیون ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان پیمانی

93

93-11-6 230697

       در خصوص امکان پرداخت مطالبات مربوط به هزینه    درمان جانبازان و ایثارگران از محل اعتبار دیون بلامحل

 

93

93-11-6 103503

      در خصوص طرح و بررسی مجدد اسنادی که سال قبل در   کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل مطرح وتایید شده اند.

   

93

93-11-15 178843

کسر مالیات از پرداخت هایی که از محل اعتبارات خارج از شمول  پرداخت می شود

 

93

93-11-15 182855

شمول اجرای قانون نحوه محکوم به دولت و عدم تامین  و توقیف اموال دولتی به شرکت آب و فاضلاب شهری استان

 

93

93-12-5 200651

استفاده از نظریه کارشناسان قوه قضاییه درتعیین بهای اراضی و املاک یا خسارت ناشی از بهره برداری دولت

 

93

93-12-5 201772

وجوه اخذ شده به عنوان سپرده ، وجه اضمان ،وثیقه و یا نظایر آن ها موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی کشور از دستگاههایی که مشمول حکم ماده یاد شده نمی باشد

 

93

93-12-18 207511

اعلام نظر در مورد قوانین و مقررات حاکم بر نحوه هزینه کرد اعتبارات فصل پنجم در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به طور عام و سازمان تبلیغات اسلامی به طور خاص

 

93

93-12-18 209572

امکان انتصاب عاملین ذیحساب موضوع ماده (36) قانون محاسبات عمومی کشور از بین کارکنان غیر رسمی (قراردادی و پیمانی)

 

93

93-12-27 215184

چگونگی فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی