ذيحسابي  و اداره كل امور مالي  

 

- نظارت  بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها مطابق قوانين و مقررات

- نظارت  بر حفظ اسناد مالي ٬ سپرده ها٬   ضمانت نامه و اوراق بهادار

 - نگهداري  حساب اموال دولتي و نظارت براموال مزبور از طريق كنترل امناي اموال

- اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي

- انجام امور مربوط به افتتاح حسابهاي بانكي سازمان و مسدود نمودن آنها در صورت نياز

- اخذ وجه از خزانه براساس تخصيص هاي دريافتي در چارچوب موافقتنامه ها و ابلاغ به استانها برابر قوانين و مقررات

- بررسي و  رسيدگي  اسناد مالي و تطبيق آن با قوانين و مقررات و ثبت و نگهداري تضمينات لازم

-تامين اعتبار كليه هزينه ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصيص يافته جاري ، عمراني و

-پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستقر ، ديون و ساير تعهدات وزارتخانه برطبق قوانين و مقررات مربوط

 

 

- ثبت و نگهداري حسابهاي مالي و ارتباط با ساير ارگانها و دستگاههاي اجرايي در چار چوب قوانين و مقررات

- رسيدگي ٬ نظارت و كنترل انبار گرداني ها در پايان سال مالي و نظارت بر صورتحسابهاي اموال ستاد

- اعزام كارشناسان مالي به ادارات كل استانها و رسيدگي به دفاتر ذيحساب و عاملين ذيحساب به منظور نظارت برحسن اجراي عمليات مالي ٬ اموال و ساير منابع

- نظارت بر تهيه گزارشهاي مالي دوره اي جهت ارائه به  مراجع ذيربط

- وصول سپرده ها و ارسال آن به حسابهاي مربوطه در خزانه و نگهداري حساب آنها تا زمان استرداد به ذينفع

- همكاري با دستگاههاي نظارتي و ارائه گزارشهاي لازم در چارچوب قوانين و مقررات

- نظارت بر بايگاني كامل و صحيح اسناد و مكاتبات امور مالي

- نظارت براجراي صحيح قراردادها برابر مفاد آنها در هنگام پرداخت مطابق ضوابط

- نظارت بر پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت مطابق قوانين و مقررات مربوطه

- تائيد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي احكام انتصاب آنها توسط سازمان و نظارت بر تحويل و تحول آنان

- پرداخت تنخواه گردان به مأموريني كه از طرف دستگاه اجرايي برابر قوانين و مقررات مجاز به دريافت
تنخواه گردان پرداخت هستند

- نظارت برحسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال در چار چوب قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوطه

- نظارت بر ثبت و ضبط سرفصلهاي حسابداري مربوط به  وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري مطابق قوانين و مقررات

- انجام ساير امور محوله از سوي رياست سازمان و معاون اداري و پشتيباني درچارچوب قوانين و مقررات

.

 

عناوین منشور اخلاقی

ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

1-    عمل به احکام و موازین دینی و اصول اخلاقی

2-   رعایت قوانین و مقررات

3-  ایجاد و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و قانون گرایی

4-   رعایت اصل احترام متقابل

5-    رعایت حریم خصوصی افراد در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان

6-   تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی

7-  بهره مندی از نگرش کلان جهت برنامه ریزی متناسب با سیاستهای سازمان

8-  توجه لازم به اصول دقت ، صحت ، سرعت و امنیت

9-   تلاش در راه اثر گذاری ذیحسابی ، تصمیم سازی و پاسخگویی لازم

10-  رعایت اصل راز داری در اسناد و مدارک مالی

 

 

 


عناوین برنامه مسیر ارتقای شغلی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

1-    شایسته سالاری

2-   اولویت دادن به کارکنان شاغل در ذیحسابی

3-  رعایت اصل رقابت در خلاقیت و مهارتها

4-    ارجحیت در دانش و تجربه

5-   اهمیت تحصیلات دانشگاهی مرتبط

6-   لحاظ کردن امتیازات ویژه اقدامات برتر ، پیشنهادهای کاربردی و عناوین نمونه

 

 

عناوین برنامه راهبردی منابع انسانی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

1-    ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان

2-   برقراری محیط کاری آرام ، صمیمی و دور از تنش

3-   ایجاد انگیزه برای خلاقیت و نوآوری

4-   تعیین برنامه مسیر ارتقای شغلی و پیشرفت

5-   احترام متقابل به شخصیت افراد

6-   توجه به سلامت روحی و جسمی کارکنان

7-  برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز و اردوهای خانوادگی

8-  برنامه کاری منطبق با شرایط زمانی و روحی افراد

9-    تشویق کارمند با اهمیت دادن به عقاید و کارایی شخص

10-  پرداخت پاداش منصفانه و رقابتی به صورت شفاف

11-  حمایت از کارکنان جهت جبران اشتباهات احتمالی و افزایش اعتماد به نفس آنها .