وظایف اداره اموال


 -      نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه اموال دولتی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 25 آئین نامه اموال دولتی

-      مستندسازي و ثبت اطلاعات املاك و اموال غيرمنقول و اخذ كد رهگيري كليه املاك در اختيار سازمان در سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي ( سادا )

-      صدور مجوز فروش به استناد ماده 112 قانون محاسبات عمومي

-      صدور مجوز انتقال به استناد ماده 107 قانون محاسبات عمومي

-      صدور مجوز خروج اموال منقول طبق فرم 18

-      ارسال صورتحساب اموال فرستاده به وزارت امور اقتصادي و دارايي و اخذ تائيديه اعلام وصول هر شش ماه

-      انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با انبارگرداني اموال مصرفي

-      صورت برداري از اموال در اختياركليه پرسنل منطبق با فرم 16

-       نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با تحويل و تحول اموال بين كاركنان ( صدور مجوز ، ثبت در نرم افزار اموال و تنظيم مجدد فرم 16 )

-      نظارت مستمر بر نحوه تنظيم ، صدور قبوض و حواله هاي انبار مربوط به اموال منقول غيرمصرفي جهت اخذ پلاك دارايي و انتقال صحيح به مديريتهاي مربوطه

-      اقدام به چاپ و الصاق پلاك دارايي براي اموال منقول غيرمصرفي

-      نظارت مستمر و تهيه گزارشهاي مرتبط از موجودي انبار ، قبوض و حواله هاي انبار مصرفي با فرمت اكسل جهت تهيه گزارشات ضروري

-      نظارت بر انبار اموال مصرفي و هماهنگي با انباردار جهت بهبود روشهاي نگهداري اموال و ارتقاء كنترلهاي داخلي
( نقطه سفارش )

-      شركت در كميسيون ماده 2 ( امور مرتبط با خودروهاي دولتي )

-      كنترل آمار خودروهاي در اختيار با آخرين آمار وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت رفع مغايرتهاي احتمالي

-      مغايرت گيري اموال در اختيار كليه پرسنل بر اساس آخرين نقل و انتقالات و جابجايي هاي صورت گرفته

-      تهيه گزارش از آخرين وضعيت اموال غيرمصرفي كليه مديريتها ( به تفكيك تجهيزات اداري ) بمنظور كنترل و مديريت مناسب جهت خريد ملزومات اداري 

-      ايجاد بستر مناسب جهت فرهنگ سازي و فراهم نمودن زمينه هاي لازم در خصوص بازيابي اموال مازاد و خارج از رده بمنظور استفاده مجدد و صرفه جويي در هزينه ها

-      انتقال اموال اسقاط به انبار اموال خارج از رده و نگاهداشت صحيح جهت بازيابي مجدد و واگذاري به مراكز محروم و يا اسقاط نمودن اموال فرسوده

-      كنترل و پايش اموال مازاد كليه ادارات تابعه و اطلاع رساني بمنظور استفاده مجدد در ساير ادارات مورد نظر

-      تنظيم فرمهاي اموال انتقال دائم و درخواست صدور مجوز از طريق نرم افزار اموال و انبار جهت اعلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي و اخذ تائيديه هاي مربوطه

-      تنظيم صورتجلسه ها و گزارشهاي مرتبط با اموال مفقودي و يا سرقتي كليه ادارات تابعه

-      ايجاد بسترهاي مناسب و انجام كليه امور مرتبط جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي امناي اموال كليه ادارات تابعه

-      بازرسي از عملكرد ادارات اموال كليه مناطق بر اساس استانداردها و شيوه هاي نوين