وظایف اداره رسیدگی


-      تطبیق اسناد هزینه های انجام شده با قوانین و مقررات

-      کنترل و بررسی اسناد هزینه های مربوط به قراردادها و خریدها

-      رسیدگی به احکام کارگزینی وکنترل قوانین و مقررات در صدور احکام

-      رسیدگی به اسناد اداره عمومی و عاملین ذیحساب

-      بررسی و کنترل اسناد تحویلی از استانها درخصوص تنخواه گردانهای پرداختی

-      بررسی ، کنترل و اعلام نظر درخصوص قراردادهای منعقده با توجه به قوانین و مقررات

-      ارائه راهنمایی های لازم به عاملین ذیحساب ، کارشناسان استانها و همکاران در چارچوب قوانین و مقررات

-      عودت اسناد دارای نقص یا کسری به ذینفع و پیگیری لازم تا رفع نقص از اسناد مربوطه

-       تحویل ، نگهداری ، تمدید و استرداد ضمانت نامه های بانکی و اوراق بهادار سازمان در چار چوب قوانین و مقررات

-      انجام سایر امور محوله از طرف ذیحساب و مدیر کل امور مالی