وظایف اداره دريافت و پرداخت

- تهيه و تنظيم ليست هاي پرداختي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا ، اضافه کار ، پاداش٬ ماموريت و ...... جهت پرداخت به ذينفعان درچارچوب قوانين و مقررات

- پرداخت كليه قراردادها و تعهدات سازماني با توجه به فرايند دستورات و مطابق  با قوانين و مقررات

- تهيه و تنظيم و صدور اسناد حسابداري

- صدور چك ، تهيه و تنظيم نامه هاي ارسال چك و دريافت تائيديه هاي مربوطه

- تهيه اظهارنامه خدمات درماني ٬ تكميل و ارسال فرم هاي بيمه اي و تهيه ليست هاي مالياتي

- انجام مقدمات لازم جهت افتتاح حساب بانكي و پس انداز كاركنان

- صدور انواع گواهي حقوق ٬ كسر از حقوق و ضمانت وام براي كاركنان و بازنشستگان

- تهيه و تنظيم فرمهاي مربوط به كسور بازنشستگي ٬ برگشت از هزينه ٬ سوابق خدمتي و استرداد اشتباه واريزي  برابرقوانين و مقررات

- ثبت ماليات هاي مربوط به قراردادها و خريد هاي سازماني در سيستم امور مالياتي موضوع ماده 169قانون مالیاتهای مستقیم

- ارتباط بين بانك هاي عامل ٬ خزانه و سازمان درخصوص مشكلات پيش بيني نشده  درزمان درخواست وجه يا ابلاغ اعتبار

- همكاري جهت تهيه و تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول ذيحسابي موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومي كشور با اداره دفترداری و تنظیم حسابها

- تهیه و تنظیم کسور حقوق بازنشستگان و ارسال به سایت صندوق بازنشستگی کشوری

- جمع بندی حقوق کارکنان استانها و ستاد با هماهنگی اداره اعتبارات و ارائه راهنمایی لازم به ادارات کل استانها در این خصوص

- تهیه و تنظیم فرم های لازم جهت افتتاح حسابهای بانکی و امضاهای مجاز سازمانی و پیگیری لازم  

- انجام ساير امور محوله از طرف ذيحساب و مدیر کل امور مالی