موضوع : مراحل انجام هزینه

مطابق قانون محاسبات عمومي كشور مراحل انجام هزينه به مراحلي گفته مي شود كه به ترتيب و برطبق مقررات و با تائيد و نظارت مقامات مسئول يك دستگاه دولتي بايد طي شود تا كالايي تحويل و يا خدمتي انجام گيرد و يا به طور كلي ديني بر ذمه دولت ايجاد شود . مراحل هزينه (خرج ) در دستگاههاي دولتي ايران عبارت است از :

ماده 17- تشخیص- عبارتست از تعیین و انتخاب کالا یا خدمات و سایر پرداختیهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای اهداف و برنامه های دستگاه‌های دولتی  ضروری است

ماده 18- تأمین اعتبار- عبارت از اختصاص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه یا مصارف معین

ماده 19- تعهد  - عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ,از نظر قانون محاسبات عمومی عبارتست از:

الف- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت،

 ب- اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد،

ج- احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح،

د- پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون

ماده 20- تسجیل- عبارت از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت  به موجب اسناد اثبات کننده بدهی

ماده 21- صدورحواله-(دستور پرداخت)- اجازه‌ای است کتبی توسط مقامات مجاز سازمان دولتي (تشخیص دهنده)  براي تاديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات سازمان در وجه ذينفع صادر مي شودو ذیحساب یا مدیر مالی مکلف به اجرا می‌باشد.

ماده 22- درخواست وجه ( نظارت مالي ) – سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده از محل اعتبارات سازمان كه در خزانه موجود مي باشد صادر مي گردد

اختيار و مسئوليت تشخيص ٬  انجام تعهد ٬ تسجيل و حواله برعهده وزير يا رئيس مؤسسه و سازمان و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق با قوانين و مقررات برعهده ذيحساب مي باشد .

 

موضوع : نحوه محاسبه پرداختهای پرسنلی

بر اساس ضوابط اجرايي سال 94

کمک هزینه غذا- براساس ماده 11 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 94 كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر 000/52 ريال  اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر 000/090/1 ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر 000/730 ريال و مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال ,ماهانه 000/866 قابل پرداخت است .

 ماموریت روزانه - براساس ماده 13 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 94 فوق العاده ماموریت روزانه داخل كشور تا ميزان حداقل حقوق و مزايا به مأخذ 1 و نسبت به مازاد آن به مأخذ  50/1در سقف اعتبارات مصوب دستگاه قابل پرداخت ميباشد .

پاداش ماده 50- براساس ماده 11 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 94 پاداش موضوع  ماده 50 قانون برنامه براي سال 94 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود .

اضافه كار - پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي با رعايت بند 9 ماده 68 قانون خدمات كشوري مجاز مي باشد .

سقف اضافه کار- بند 9 ماده 68 قانون خدمات كشوري : مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هريك از كارمندان نبايد از حداكثر 50 % حقوق  ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد . در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا20% كارمندان آن دستگاه كه به اقتصاد شغلي , اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف 50 % مستثني مي باشند .

مبلغ اضافه کار- مبلغ هر ساعت اضافه كار برابر است با حقوق ثابت ( مجموع امتيازات شغل , شاغل و مديريت ) , تقيسم بر 176

- مبلغ هر ساعت اضافه كار كاركنان قراردادي مشغول به خدمت در دستگاههاي دولتي برابر است با بند الف حكم حقوق (حداقل دستمزد ) ضربدر 4/1 تقسيم بر 220 فرمول مندرج در قانون كار جهت محاسبه اضافه كار صرفاً مشمول كارگراني است كه تابع قانون كار مي باشند .

نكته : به استناد بند (ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه , تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه اضافه كار لحاظ نمي شود .

 

 

موضوع : نحوه نقل و انتقال اموال در اختیار

ماده 19 آئین نامه اموال دولتی :نحوه نقل و انتقال اموال در اختیار. هر نوع نقل و انتقال و جابجايي در اموال موضوع اين ماده با رعايت مقررات مربوط و به اطلاع قبلي امين اموال ذيربط مجاز مي باشد و كاركنان فوق الذكر كه صورت اموال به امضاي آنها مي رسد مكلفند قبل از هر نوع نقل و انتقال و جابجايي و همچنين در صورت بروز كسري و نقصان در اموال مزبور مراتب را از طريق رئيس يا كارمند ارشد واحد ذيربط براي اقدامات لازم كتبا به امين اموال مربوط اعلام نمايند .