وظایف اداره دفتر داری


-    بررسی اسناد حسابداری تنظیمی به منظورتایید صحت سرفصلهای حسابداری و مقایسه آن با
دستور العمل حسابداری تعهدی و تبدیل به اسناد قطعی

-      تهیه و تنظیم فرمهای تفریغ بودجه جهت ارسال به دارایی و دیوان محاسبات

-      اخذ صورتحسابهای سازمان نزد بانک مرکزی به صورت اینترنتی

-      رفع مغايرت حسابها ، اصلاح و تنظيم صورت مغايرت بانكي

-      مكاتبه با شعب تامين اجتماعي بابت دريافت كد پيمان براي پيمانكاران و مفاصا حساب قراردادها

-      دريافت شماره بستانكاري سپرده ها و صدوردرخواست وجه جهت استردادآنها در صورت تکمیل اسناد مربوطه

-      انجام كليه كارهاي درآمدي سازمان افتتاح حساب _ دريافت صورتحساب وتنظيم فرم تاييديه خزانه تفكيك درآمدها براساس رديف و براساس واريزيهاي استاني وغيره

-      بررسي اشتباه واريزيها وپيگيري ودرخواست از خزانه و استرداد آنها

-      پيگيري تسويه تنخواه گردانها, پیش پرداخت ها وعلی الحسابهای  استانها وشرکتها و حسابهاي سنواتي

-       تنظيم ترازهاي ماهيانه ، نهايي و دوره متمم ، تهیه فایل xml سناما و اسکن مدارک لازم جهت  ارسال به دارایی و ثبت صورتهای مالی سالیانه به انضمام گزارشات پیوست

-      تنظیم فایلهای مربوط به سامانه سماد( مطالبات وبدهی ها)بصورت سه ماهه و پیگیری آن تا تاییدنهایی توسط دارایی

-      تهیه گزارش های  مورد نیازمدیریت ،دیوان محاسبات و سایر مقامهای ذیصلاح

-      تنظیم صورتمجلس تحویل وتحول ذیحسابی حسب مورد وتهیه ریز ضمایم تراز

-      تهیه و تنظیم فرمهای اخذ تاییدیه جهت وجوه مصرف نشده , اضافه دریافتی وچک های بین راهی

-      بررسی حساب سایر منابع جهت ثبت واریزیهای سرباز مربیان , امور پناهندگان , بیمه بیکاری , طرح نروژ و طرح دانمارک و پیگیری تسویه تنخواه استانها

-       مکاتبه با بانکهای طرف قرارداد درخصوص تعهدات مربوط به کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده

-      دسته بندی , طبقه بندی و بایگانی کلیه اسناد , موافقتنامه ها  ، بخشنامه ها و آئین نامه ها و مکاتبات برون سازمانی و درون سازمانی در بایگانی امور مالی

-          انجام سایر امور محوله از طرف ذیحساب و مدیر کل امور مالی