در اجرای تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ه

جزء(1) بند (الف) تبصره (12) و جزء (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

 

نصاب معاملات سال 1398


 

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (29/05/1394)

 

ماده84- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع ٬ هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود .

ماده 85- نرخ ماليات بردرآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد برمبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10% ) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20% ) است .

تبصره پرداختهاي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي با بيمه نمي باشند ٬ با عنوان حق المشاوره ٬ حق حضور در جلسات ٬ حق التدريس ٬ حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي كنند ٬ بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10% ) مي باشد . كار فرمايان موظفند در موقع پرداخت با تخصيص ٬ ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين شده در ماده ( 86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند ودر صورت تخلف ٬ مسئوول پرداخت ماليات و جريمه هاي متعلق خواهند بود .

بند 19- در متن ماده (90) قانون به جاي عبارت ‹‹ محل اشتغال حقوق بگير ٬ يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون ٬ اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق ›› با كلمه ‹‹ ذي صلاح ›› جايگزين مي شود و همچنين در بند (5) ماده  91) عبارت ‹‹ كه در موقع بازنشستگي يا كار افتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود ›› حذف مي گردد .

بند 25- ماد0 (104) قانون و تبصره هاي آن حذف و متن و متن زير به عنوان تبصره ( 7) به ماده (105) الحاق
مي شود .

بند 30- متن زير جايگزين ماده (131) قانون مي شود :

ماده  131- نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :

1- تا ميزان پانصد ميليون ( 500,000,000 ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ  پانزده درصد ( 15% )

2- نسبت به مازاد پانصد ميليون ( 500,000,000) ريال ميزان يك ميليارد ( 1,000,000,000 ) ريال  مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد ( 20 % )

بند 33- در مواد ( 136) و (137) قانون عبارت ‹‹ انواع بيمه هاي عمر و زندگي ›› جايگزين عبارت ‹‹ بيمه
عمر ›› شود .